One Billion People More Resilient
building insulation

சீதோஷணப் பாதுகாப்பு: நிதியுதவி மற்றும் நிதி ஆதரவு வழங்குதல்

சீதோஷணப் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு கட்டிடத்தை சுத்தம் செய்தல், பழுதுநீக்கம் செய்தல், இயந்திர அமைப்புகள் மற்றும் பாகங்களை மாற்றுதல், பாதுகாப்பு பொருட்களை உருவாக்குதல், மற்றம் மின்சார மற்றும் தண்ணீர் சாதனங்கள் ஆகியவற்றின் மூலமாக இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய சூரிய ஒளி மற்றும் அதுசார்ந்த வெப்பத்தில் இருந்து ஒரு கட்டிடத்தையும் அதன் உட்புறத்தையும் பாதுகாக்கிறது.